Algemene voorwaarden donaties aan De Greutsje Pin

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting De Greutsje Pin, statutair gevestigd te Sittard-Geleen, te Pastoor Bastinstraat 2, 6142BK, te Sittard-Geleen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70835179, hierna verder te noemen: De Greutsje Pin.

Telefoon: 046-2021102
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur.
Zaterdag en zondag gesloten en op feestdagen gesloten.
Email: info@degreutsjepin.nl.

Artikel 1. Definities 1.

 1. Donatie: een door de gevende partij aan De Greutsje Pin geschonken geldbedrag
 2. Webshop: middel om online een donatie te doen aan De Greutsje Pin
 3. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels contante dan wel een elektronische betaling via de website van De Greutsje Pin, een donatie doet aan De Greutsje Pin
 4. Statuten: De Greutsje Pin heeft tot doel het bieden van financiële ondersteuning aan het lokale verenigingsleven en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van De Greutsje Pin aan De Greutsje Pin
 6. Ontvangende partij: de rechtspersoon De Greutsje Pin die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan De Greutsje Pin
 2. De gevende partij stemt, door te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Greutsje Pin behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, De Greutsje Pin

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan De Greutsje Pin.
 2. De Greutsje Pin is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op De Greutsje Pin nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van De Greutsje Pin is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: De Greutsje Pin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart De Greutsje Pin voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan De Greutsje Pin.

Artikel 4 Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van zeven (7) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@degreutsjepin.nl
 2. De Gevende Partij ontvangt bij een online donatie een bevestiging per mail.
 3. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van De Greutsje Pin.

Artikel 5. Plichten De Greutsje Pin

 1. De Greutsje Pin verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. De Greutsje Pin neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De Greutsje Pin aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens De Greutsje Pin bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende Partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. De Greutsje Pin verwerkt de door de gevende partij aan De Greutsje Pin verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door De Greutsje Pin verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door De Greutsje Pin geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die De Greutsje Pin hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.